VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Práva člena nebo uživatele

Člen je oprávněn využívat všechny smluvně sjednané služby studia během otevírací doby. V případě, že je smlouva uzavřena pro jiného uživatele, je pouze tento uživatel oprávněn využívat všechny smluvně dohodnuté služby během otevírací doby.

Členství nezletilých osob

Společnost fit+ uzavírá smlouvy o členství nezletilých osob pouze s jejich zákonnými zástupci.

Členský poplatek a členství

Členský poplatek se vybírá za používání vybavení a hygienických zařízení – bez ohledu na to, zda je člen skutečně využívá.

Členský poplatek je splatný měsíčně předem vždy k 1. dni.

Za každou upomínku k platbě je účtován manipulační poplatek 50 Kč. Pokud se člen dostane do prodlení s placením až tří členských poplatků, je společnost fit+ oprávněna ukončit členství ke konci období a učinit dlužné poplatky za zbývající období smlouvy okamžitě splatnými a vymáhat je prostřednictvím vymáhání pohledávek.

V případě smluv uzavřených na 12 nebo 24 měsíců se členství prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců, pokud není vypovězeno s výpovědní lhůtou 1 měsíc před příslušným datem ukončení. V případě kratších smluv se členství prodlužuje vždy o 3 měsíce. V případě měsíčních smluv se smlouva prodlužuje o jeden měsíc. Rozhodující je datum doručení výpovědi.

Smlouvu lze zrušit způsobem uvedeným na webových stránkách nebo v aplikaci APP. Uživatel nemá zvláštní právo na výpověď z důvodu nemoci, pokud tato nemoc existovala již před uzavřením smlouvy. Pokud se člen přestěhuje do vzdálenosti větší než 30 km od studia, fit+ mu dá mimořádnou výpověď. Pokud společnost fit+ přijme mimořádnou výpověď, je oprávněna zvolit odpovídající kratší lhůtu. Rozdíl v ceně mezi oběma smlouvami musí uhradit člen. 

Odstoupení od smlouvy

Fit+ poskytuje členovi právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupí-li člen od smlouvy během těchto 14 dnů, zaplatí za každý vstup poplatek 150 Kč.

Přerušení členství

Člen má možnost požádat o přerušení členství:

24 měsíční smlouva: 3 x 2 měsíce nebo 2 x 3 měsíce nebo 1 x 6 měsíců.

12ti měsíční smlouva: 2 x 2 měsíce nebo 1 x 3 měsíce.

Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu přerušení. Pokud si to člen nepřeje, musí doplatit rozdíl oproti smlouvě na kratší dobu. Je možné požádat o delší přestávky: studijní semestr v zahraničí, práce, nemoc, léčení, těhotenství, dovolená, finanční důvody, armáda, pobyt v zahraničí. Člen musí tuto skutečnost doložit spolu s žádostí. Poplatek za zpracování každé žádosti o přerušení činí 150 Kč.

Datum splatnosti

Pokud smlouva o členství začíná první den v měsíci, je členský poplatek splatný vždy první den v měsíci. Žádný zaměstnanec společnosti fit+ není oprávněn přijímat členské platby. Platba musí být provedena výhradně bankovním převodem nebo kreditní kartou. Společnost My-Factura s.r.o. (IC 14071886) je pověřena výběrem členských poplatků za všechna studia fit+.

QR kód

Pokud je člen v prodlení se zaplacením tří měsíčních poplatků, je společnost fit+ oprávněna odmítnout přístup do studia, dokud nebudou nedoplatky uhrazeny.

Přístup člena je nepřenosný. Za každý případ zaviněného převodu se člen zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Další nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny, přičemž smluvní pokuta se započte proti nárokům na náhradu škody. 

Využití prostor

Po návštěvě fitness studia je člen povinen uklidit předměty, které použil. K tomuto účelu jsou k dispozici dezinfekční prostředky. Použité vybavení/závaží musí být také řádně vráceno zpět. Člen odpovídá za čistotu sociálního zařízení. 

Alkohol, zbraně a drogy jsou přísně zakázány!

Zdravotní stav uživatele

Uživatel potvrzuje, že je zcela zdráv a nemá žádná omezení. Pokud má uživatel pochybnosti o svém zdravotním stavu, měl by se před zahájením tréninku poradit s lékařem. Pokud se uživatel necítí zdravý a přesto trénuje, studio za to nenese odpovědnost. 

Odpovědnost

Studio neodpovídá za ztrátu nebo poškození oděvů, předmětů, cenností a peněz přinesených do studia, pokud ke ztrátě nebo poškození nedošlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání ze strany studia. Studio nenese odpovědnost za nehody způsobené klientem. 

Přerušení smlouvy

Pokud to není smluvně dohodnuto, nemá příslušník nárok na dobu přerušení smlouvy. 

Řešení spotřebitelských sporů

Fitness studio není ochotno ani povinno účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží. 

Uzavření z důvodu úředního příkazu

V případě úřední uzavírky, za kterou společnost fit+ nenese odpovědnost, si společnost fit+ vyhrazuje právo pozastavit smlouvu po dobu trvání uzavírky. 

Vyšší moc

Pokud společnost fit+ nemůže poskytovat služby z důvodů, za které není odpovědná (vyšší moc), nemá uživatel nárok na náhradu škody.

Pokyny personálu / dodržování provozního řádu

Člen se zavazuje řídit se pokyny personálu, dodržovat hygienické předpisy a provozní řád předaný při uzavření smlouvy a vyvěšený ve studiu. Hrubé a/nebo opakované porušení může společnost fit+ opravňovat k vykázání člena z prostor a k ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty.

Video

V celém studiu je umístěn kamerový systém. 

Úprava obecných životních nákladů a DPH

Poplatek za užívání může být každoročně upraven podle životních nákladů, ale ne před koncem počátečního období.Základem hodnocení je index životních nákladů Českého statistického úřadu. Pokud se zvýší aktuálně platná sazba DPH, zvýší se odpovídajícím způsobem i poplatek za použití této registrace. Mimořádné ukončení je z tohoto důvodu vyloučeno.

Salvátorská klauzule

Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná nebo se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými po uzavření smlouvy, nemá to vliv na platnost zbývající části smlouvy. Pokud se tato ustanovení nestala nedílnou součástí smlouvy nebo jsou neplatná, řídí se obsah smlouvy zákonnými ustanoveními. Ústní vedlejší dohody neexistují

AGB V.2330